(1)
Tadesse, D. . Determinants of Urban Household Poverty; The Case of North Shewa Zone, Oromia, Ethiopia. AJBS 2020, 5, 14-21.